Förbifart Stockholm byggs

Efter många års utredande och beslutsvånda startade bygget av Förbifart Stockholm av alliansregeringen genom ett symboliskt spadtag 19 augusti 2014. Att man skyndade sig med det bara några veckor före riksdagsvalet i början av september 2014, ligger det nära till hands att tro att det berodde på att man ville göra det svårare för en eventuellt ny regering att avbryta bygget. Efter valet när det blev maktskifte och socialdemokraterna och miljöpartiet bildat en historisk koalitionsregering fanns många frågor att diskutera. Och bl a kom upp till diskussion om det var möjligt att avbryta bygget av förbifart Stockholm.

Nu fanns det bindande avtal och bygget var ju påbörjat bara några veckor tidigare, så det längsta man kom fram till var en uppgörelse om byggstopp och frysning av projektet till 1 maj 2015 för att möjliggöra en omförhandling av finansieringen för projektet. Den formulering man kom överens om formulerades så här:

‘Om Stockholms läns landsting och Stockholms stad önskar förhandla om användningen av trängselskatter och/eller finansieringen av Förbifart Stockholm kommer regeringen att möta det önskemålet. Projektet fryses i väntan på att besked om önskemål om en sådan förhandling finns. Om ny uppgörelse ej nås före första maj 2015 fortsätter projektet enligt plan.’

En av tankegångarna var att en större andel av trängselskatten skulle gå till kollektivtrafiken och att man skulle komplettera med annan finansiering till förbifarten istället. Nu var en av förutsättningarna för det att Stockholms Läns Landsting skulle gå med på det. Men eftersom alliansen kom att sitta kvar som styrande där efter valet, och gjorde klart att de inte ville medverka till omförhandling, så meddelade regeringen i december 2014 att byggandet skulle återupptas efter årsskiftet. Och där är vi nu, och därmed byggs Förbifart Stockholm enligt de planer man beslutade om, bortsett från att tidsplanen försköts några månader.

Gör vi en liten historisk tillbakablick så hamnar vi på 1960-talet, då bilismen ansågs vara framtidens transportmedel och det fanns många trafikleder som började diskuteras. En av vägförbindelserna från söder till norr över Mälaren som diskuterades var enligt i stort sett samma sträckning som Förbifart Stockholm nu kommer att byggas, men på den tiden kallas leden för Kungshattsleden eftersom den gick över ön Kungshatt i Mälaren. 1992 gjordes en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet som kallades Dennispaketet, efter Bengt Dennis som var ordförande för förhandlingarna, och i den ingick flera nya väg- och spårförbindelser. En av de vägförbindelser man kom överens om var i samma sträckning som den planerade Kungshattsleden, men nu kallades den för Västerleden. Men projektet stötte på motstånd, både när det gäller finansiering och planering. I januari 1997 beslutade Regeringsrätten att den sträckning av Norra Länken man tänkt sig genom nationalstadsparken stod i strid med Naturresurslagen och dessutom konstaterades att nödvändig lagstiftning för att införa vägtullar för finansieringen inte fanns. Så i februari 1997 upplöstes Dennisöverenskommelsen genom regeringsbeslut, och uppgörelsen om bl a Västerleden upphörde.

Men planerna återkom några år senare. ‘Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet år 2005’ hette en utredning från dåvarande Vägverket, där den här vägförbindelsen fanns med på nytt, men nu kallades den Förbifart Stockholm. Och under det namnet kommer den här leden nu definitivt att byggas, efter en tioårig planerings- och beslutsprocess. I tidigare diskussioner hade man funderat på broar över Mälaren, men av miljöskäl så byggs nu hela delen under Mälaren i tunnel, och bara några få korta sträckor på norra sidan om Mälaren byggs ovan jord.

Söder om Mälaren finns en enda stor och dominerande påfart till leden som kallas Trafikplats Kungens Kurva. Förbifart Stockholm går där ner i sin tunnel och fortsätter norrut. Fortfarande i tunnel går den under en bit av Mälaren och sedan under den tidigare nämnda ön Kungshatt. Sedan fortsätter den under Mälaren igen till Lovö eller Lovön (det är inte helt entydigt vad ön kallas) och får där sin enda trafikplats på en ö mitt i Mälaren, som följaktligen kallas Trafikplats Lovö. Detta är ur restidssynpunkt den mest betydelsefulla sträckan eftersom det innebär att boende i Ekerö kommun kan ta tunneln söderut, istället för att som man nu måste göra, åka befintliga broar norrut, sedan genom Stockholm, t ex via Essingeleden och vidare söderut, alternativt ta bilfärjan mellan Jungfrusund på Ekerö och Slagsta i Norra Botkyrka.

Från Trafikplats Lovö fortsätter tunneln under Lovön och sedan vidare under Mälaren igen fram till Trafikplats Vinsta, som ligger strax väster om Vällingby. Tunneln fortsätter sedan fram till Hjulsta och Trafikplats Hjulsta, där leden kommer upp ur tunneln och går ovan jord en liten sträcka. Men den går sedan ner i tunnel igen fram till Trafikplats Akalla, där den återigen kommer upp ovan jord. Den fortsätter sedan ovan jord fram till Trafikplats Häggvik, där den slutligen delar sig mellan påfarter till E4 norrut och väg 265 till Täby och vidare anslutning till E18 mot Kapellskär. Här är en karta över hela sträckan (klicka för att se den i stort format):

Förbifart Stockholm, karta

Om man totalt sett tittar på de vägförbindelser som finns över Mälaren och Östersjön mellan södra och norra Stockholm så är det inte så ofta nya sådana tillkommer. De som finns är från öster till väster följande:

  • Vaxholmsleden med bilfärjor från Värmdö till ön Rindö i Stockholms skärgård och därifrån ny bilfärja till Vaxholm
  • Slussen, som tillkom i sin nuvarande utformning som trafikkarusell med klöverblad med slutlig invigning 1935, från Södermalm till Gamla Stan, från Gamla Stan norrut finns f n 4 olika broar
  • Centralbron mellan Södermalm över Riddarholmen till Norrmalm, som invigdes 1967
  • Västerbron från Södermalm till Kungsholmen, som invigdes 1935, samma år som nuvarande Slussen invigdes
  • Essingeleden från Gröndal via Stora Essingen och Lilla Essingen till Kungsholmen som öppnades i sin första del 1966 , kompletterat med lokalbroar från Stora Essingen via Lilla Essingen till Kungsholmen
  • Ekeröleden, som är bilfärja mellan Slagsta i Norra Botkyrka och Jungfrusund på Ekerö, öppnades 1993
  • Strängnäsbron i Strängnäs, invigd 1981
  • Kvicksundsbron på väg 56 mellan Eskilstuna och Västerås, invigd 1976

I tidsordning är alltså de senast tillkommande förbindelserna över Mälaren, bilfärjan mellan Slagsta och Ekerö 1993, dessförinnan Centralbron 1967 och Essingeleden 1966. Till detta finns några broar och tunnlar över Mälaren för järnväg och tunnelbana.

Man kan notera att Förbifart Stockholm har som nämnts en enda trafikplats söder om Mälaren, en trafikplats i Ekerö kommun mitt i Mälaren och sedan fyra stora trafikplatser norr om Mälaren. Jag tyckte därför det kunde vara intressant att studera den södra trafikplatsen lite närmare, som enskilt bär en stor uppgift som den enda trafikplatsen söder om Mälaren. Först en skiss uppifrån hur det är tänkt att ramperna ner till tunneln från E4 ska ligga. Vi ser E4 sträcka sig från nedtill till vänster i bilden uppåt till höger, och Förbifart Stockholm som drar iväg i tunnel uppåt till vänster:

Förbifart Stockholm, Trafikplats Kungens Kurva, uppifrån med ramper inritade

Jag försökte först ta en bild där påfarten från E4 söderifrån mot Förbifart Stockholm ska anläggas, ungefär från den plats där Heron City ligger. Men jag hittade inget bra fortoställe så jag visar istället en liten skiss på hur det ska ses ut då den påfarten är färdig. Perspektivet är alltså från E4 intill Heron City mot norr:

Förbifart Stockholm, Trafikplats Kungens Kurva, E4 söderifrån

Däremot var det lättare att ta en bild över området där påfarten från E4 norrifrån ska ligga. Det är vid Sätra, ungefär mitt i övre kanten på bilden med ramperna uppifrån. Ramperna ska där inte ligga mitt i nuvarande vägen utan vid sidan om den. Nedanstående bild är tagen norrifrån och det betyder att till vänster om nuvarande E4 vi ser på bilden, ska rampen från Förbifart Stockholm mot norr komma upp, och till höger i bild nära kraftledningen dyker avfarten mot Förbifart Stockholm ner och svänger i en båge norrut, mot höger i bilden. Som synes var skymning på väg då bilden togs:

Förbifart Stockholm, Trafikplats Kungens Kurva, E4 norrifrån

Jag tyckte också att det kunde vara intressant att se hur det ser ut där tunneln ska fortsätta ut över Mälaren och in under Kungshatt. Man har ju valt den sträckningen för att tunneldelarna under vatten ska bli så korta som möjligt. Här kommer först en bild tagen vid Sätrabadet ut över Fiskarfjärden i Mälaren, mot nordväst. Kungshatt är ön som sticker fram som lite närmare land, till höger i bilden. Tunneln ska alltså inte korsa Mälaren just här, utan längre till höger utanför bild:

Fiskarfjärden i Mälaren, mot nordväst

Nästa bild är tagen lite längre åt höger, d v s österut. Berget stupar brant ner i Mälaren här. Jag tyckte det kunde vara kul att ta en bild just här vid den lilla fyren, eller vad man ska kalla det, som vägleder fartygen i den farled som går just här. Vi ser en del av Kungshatt på andra sidan farleden, och det är också en del bebyggelse där. Det saknas bro till ön, så dit får man ta sig över vattnet, med båt lämpligtvis. 😉

Farleden söder om Kungshatt

Föregående bild togs från en gångväg precis intill vattnet. Berget stupar brant ner mot Mälaren här. Berget heter Sätra berg och är som högst 71 m över havet. Sedan är djupet i farleden just här ca 20 m Nedanstående bild är tagen mot väster.

Sätra berg stupar brant ner mot Mälaren

Så är det då dags att ta en bild ut över sundet mellan Sätra som ligger på Södertörn och Kungshatt som är den första ön i Mälaren som Förbifart Stockholm kommer till. Det är där sundet är smalast som tunneln kommer att ligga. Och bilden är tagen ungefär från den plats på Sätrasidan där tunneln kommer gå ut under Mälaren fram till Kungshatt. Det finns en liten holme i sundet som heter Dukaten, som ligger precis ovanför där jag markerat med D i bilden. Tunneln kommer att gå strax till höger om den. Alldeles vid vattnet på Kungshattsidan finns en stor vit markering målad på berget, precis ovanför där jag markerat med T. Jag vet inte vad markeringen betyder, men den sammanfaller i alla fall med den plats där tunneln når Kungshatt. Klickar man på bilden så kanske det syns lite bättre.

Platsen där tunneln går under farleden i Mälaren mot Kungshatt på andra sidan sundet

Frågan är om man kommer att se så mycket av tunnelbygget ovan jord. Men jag noterade att det pågick flera förbättringsarbeten på den gångväg som jag visade ovan.

Enligt planerna kommer det att ta ca 10 år att bygga Förbifart Stockholm, vilket skulle innebära att den tas i bruk ca år 2025. Som jag förstått det så kommer E4 ta den här sträckningen istället för nuvarande sträckning in mot stan och via Essingeleden. Och det är tänkt att medföra en ordentlig avlastning på Essingeleden och få bort tung genomfartstrafik genom centrala Stockholm.

Det finns dock de som säger att enda effekten blir att biltrafiken ökar ännu mer totalt sett och att situationen för Essingeleden inte kommer att förändras. Men med tanke på att det är stor befolkningsökning i Stockholm och Stockholms län just nu, så skulle det ju vara konstigt om inte också biltrafiken ökade. Skulle inte Förbifart Stockholm byggas skulle risken finnas att de vägförbindelser över Mälaren jag räknade upp korkas igen fullständigt. Det skulle i så fall vara bättre om man också satsade på god kollektivtrafik genom Förbifart Stockholm, kanske med egna bussfält. Det talas i alla fall en del om det, och det är nog så man kommer att göra så småningom när det hela blir klart.

Peter

Annonser

Etiketter: ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s