Flyktingsituationen, gränskontroll och mer pengar från staten till kommunerna

I september 2015 skrev jag (här) om en manifestation med temat Refugees welcome, som då hölls på Medborgarplatsen till stöd för ge ett gott mottagande till de alltfler kommande flyktingarna. Vad som är förskräckligt är att många av dem är ensamkommande barn. Inströmningen har fortsatt, och de påfrestningar det innebär för samhället har lett till två stora politiska händelser idag.

På förmiddagen beslutade regeringen att återinföra gränskontroll idag kl 12 vid inre gräns, som det formuleras. Den innebär att registrering och identitetskontroll ska ske av passagerare till Sverige. Till att börja med gäller den i 10 dagar. Man anger inte exakt hur den ska gå till, utan överlåter åt polisen att bestämma på vilket sätt. Men nyhetsrapporter har inkommit att identiteten på passagerarna kontrolleras på de vanligaste flyktvägarna, som är via Öresundsbron (bil och tåg) och på färjor från Tyskland och Danmark till södra Sverige och västkusten. Och att man omedelbart registrerar flyktingar som asylsökande. Än så länge kontrolleras inte flyg och färjetrafik till Stockholm. Men om flyktingvägarna förändras kan det väl tänkas att också kontrollerna förändras.

På eftermiddagen höll finansminister Magdalena Andersson presskonferens och presenterade en tilläggsbudget för innevarande år 2015, där man genast lånar upp ca 10 miljarder kr, som i december ska fördelas till kommuner, landsting och frivilligorganisationer. Det här är ett extratillskott  jämfört med de pengar som tidigare både anslagits i budgeten och nu tas från biståndsmedlen. Men det går inte att ta från biståndspengarna längre utan svåra konsekvenser där, så därför kommer detta nya med att man överger utgiftstak och överskottsmål och tar det här beslutet att låna pengar för att klara den här extraordinära situationen. Till kommunerna fördelas de här pengarna i förhållande till hur många flyktingar de tagit emot enligt aktuell statistik. Ensamkommande flyktingbarn ger extra tilldelning (länk till dokumentet).

För Stockholms län ser tabellen ut så här. Först anges antal miljoner respektive kommun får, att användas resten av 2015 och 2016, och i sista kolumnen anges belopp i kr/invånare (inkl asylsökande och nyanlända). Klicka för större bild.

Statens pengar till kommunerna i Stockholms län för flyktingmottagning 2015 och 2016

Det är ju intressant att man inte bara anger beloppen i miljoner utan också skriver vad beloppen motsvarar i kronor per invånare. Nu står kommunerna i den tabellen i bokstavsordning, men jag tänkte att den kunde bli mer intressant om man ordnade kommunerna från den kommun som får högst belopp per invånare (och därmed tar emot flest flyktingar per invånare), och dessutom lägger till en kolumn för kommunalskatten 2015. Lite förenklat brukar man ju säga att kommuner med högre kommunalskatt har sämre ekonomi än kommuner med lägre kommunalskatt. Detta stämmer inte helt, eftersom en orsak till dålig ekonomi kan ju vara att man har för låg kommunalskatt i förhållande till behoven, och tvärtom. Men här är i alla den omgjorda tabellen. Jag har bara tagit med kommunalskatten. Landstingsskatten, kyrkoskatten och begravningsavgiften är inte med, men de är inte relevanta i den jämförelsen. Klicka för större bild.

Statens pengar till kommunerna för flyktingmottagning, sorterat efter belopp per invånare

Den slutsats man kan dra är att Södertälje ligger i topp vad gäller flyktingmottagande. Detta trots den högsta kommunalskatten i länet. Men flera andra kommuner som Sigtuna, Upplands-Väsby, Sundbyberg, Botkyrka och Järfälla tar också emot många flyktingar per invånare. I särklassig botten av tabellen ligger Ekerö, Vallentuna, Danderyd, Värmdö och allra sämst Vaxholm.

Nu kan detta delvis bero på i skillnader mellan vilka lämpliga lokaler för flyktingboende som kan finnas i respektive kommun. Men jag tycker ändå det är intressant att notera att Värmdö som tillhör en av landets snabbast växande kommuner i folkmängd, inte är det när det gäller flyktingmottagning. Det tycker man nästan är lite märkligt. Man kan också se att Täby och Danderyd som båda har väldigt låg kommunalskatt, ändå ligger i botten när det gäller flyktingmottagande. Där kan man ändå inte säga att det är kommunens dåliga ekonomi som ligger bakom det.

Jag vill heller inte lägga någon värdering i vad som är ”bra” eller ”dåliga” kommuner i detta hänseende. Det kan ju finnas väldiga kvalitetsskillnader i de åtgärder man vidtar för de ankommande flyktingarna. Och det beror ju också på ens egna värderingar om man tycker det är ”bra” eller ”dåligt” med stort flyktingmottagande.

Man kan också ha ett lite vidare perspektiv. Hur står sig kommunerna i Stockholms län jämfört med Sverige i övrigt? Ja, gör man en överslagsberäkning på det och summerar miljonerna som betalas ut till kommunerna i Stockholms län, så får de totalt 922,6 miljoner, vilket är 11% av det totalbelopp 8330 miljoner som alla kommuner får sammantaget. Samtidigt bor enligt Statistiska Centralbyrån 2224156 i Stockholms län, av totalt 9828655 i hela Sverige 30 september 2015, vilket är 22,6% av Sveriges befolkning. Stockholms län som helhet är mindre än hälften så bra som landets kommuner på att ta hand om de invandrare som kommer. Det finns många kommuner som tar emot mångdubbelt fler än Södertälje per invånare.

Det som ändå är viktigt är att kommunerna inte ensamma ska ta så stor del av kostnaderna för de flyktingar som kommer. Nu är den här engångsutbetalningen till kommunerna inte den enda statliga utbetalning de får för flyktingarna, utan det finns många andra utbetalningar som framförallt ligger framåt i tiden. Hur de ska finansieras blir kommande frågor att ta ställning till.

En intressant sak som nämndes nästan i förbigående i nyhetsrapporteringen idag, är att de här pengarna man lånar och satsar på flyktingmottagning faktiskt ökar tillväxten i Sverige. Sveriges bruttonationalprodukt ökar. Detta även på kort sikt.

Men det som kommer få mycket större betydelse är hur den stora invandringen påverkar befolkningssammansättningen i Sverige på längre sikt. Jag har då hämtat ett befolkningsdiagram från Statistiska Centralbyrån för 2014 (senast tillgängliga siffror) som ser ut så här:

Befolkningspyramid för Sverige 2014

Man brukar kalla figuren för befolkningspyramid, eftersom man tänker sig att det finns väldigt många nyfödda i botten och få riktigt gamla i toppen, så att figuren ska ha en avsmalnande form mot toppen. Men så ser den inte ut. Sen ser snarare ut som en burk som är lite extra tjock om midjan. Den största åldersgruppen är de som är strax över 20 år. Men ungefär lika många finns som är strax över 40 år. Och det finns betydligt fler 65-åringar än vad det finns 18-åringar i landet. Om man tänker på att det i stor utsträckning är unga människor som utför omsorgsarbetet för äldre människor, så inser man att här finns ett inte helt idealiskt förhållande.

Enligt Migrationsverkets rapport november 2015 har hittills i år kommit knappt 27000 ensamkommande barn. Jag vill uppmärksamma det eftersom jag tycker det är så sorgligt, och återger här två diagram därifrån. Först en figur som visar kurvor årsvis mellan 2004-2015 och månadsvis varje år. Ett aningen krångligt sätt att visa statistik, men vi ser i alla fall att den lila kurvan för ensamkommande flyktingbarn 2015 pekar brant uppåt.

Migrationsverket, ensamkommande flyktingbarn 2004-2015

Den andra figuren därifrån, återger nationaliteten på den ensamkommande flyktingbarnen. Över hälften kommer från Afganistan, sedan är det ett stort hopp ner till Syrien, Eritrea och Somalia. Ännu längre ner kommer andra nationer och statslösa.

Migrationsverket, de största nationaliteterna 2015 ensamkommande flyktingbarn

 

Att fly långt bortifrån kräver stora ansträngningar, oavsett om det gäller barn, vuxna eller familjer. Man kan tänka sig den tanken, att de människor som har både pengar, drivkraft och energi att ta sig från de farliga konfliktområden som finns, och tar sig den allra längsta vägen upp till det mest nordliga land de kan hitta och med ett språk som inte tillhör de stora världsspråken, är en alldeles speciell och starkt motiverad grupp av människor. Det är inte människor som tar sig från stor fattigdom i sina hemländer och till Sverige för att sätta sig utanför ICA-affären med en pappersmugg. Utan här är det människor som förlorat anhöriga i krigssituationer i sina hemländer, förlorat pengar för att ta sig därifrån och som säkert har drivkraften att så fort som möjligt komma in i samhällslivet i Sverige och tjäna igen de pengar de förlorat.

De här flyktingarna kommer så småningom bidra till att Sverige kan få en fortsatt stark tillväxt och att det finns resurser både ekonomiskt och omsorgsmässigt till den åldrande befolkningen.

För drygt hundra år sedan var det eländigt i Sverige. Folk utvandrade för att skapa sig en bättre framtid. Ända fram till 1930 var den stora tendensen att människor massutvandrade från Sverige. Men då inträffade den stora recessionen över hela världen och invandringen stoppade upp och vände i en invandringstendens till Sverige, som har varit stabil sedan dess. Den långa trenden med stark invandring till Sverige är direkt kopplad till den starka ekonomiska tillväxten som varit i Sverige under samma period.

Man räknar med att flera miljoner invandrare ska komma till Sverige under de kommande årtiondena, och om så inte skulle ske skulle vi få en kraftig befolkningsminskning i Sverige. Det skulle slå hårt mot de som är unga (ibland arga) idag när de en gång blir gamla.

Det är också intressant att se att de stora vinnarna när det gäller invandrare och befolkningstillväxt visar sig vara glesbygdskommuner i norr och storstadsområdena Göteborg och Malmö. Ojämlikheten i Sverige, mellan glesbygd i norr och tätorterna i söder, eller mellan storstadsområdet Stockholm och de andra storstadsområdena Göteborg och Malmö skulle alltså blivit ännu större, om vi inte hade haft någon invandring till Sverige. Det intressanta är också att när det gäller synen på invandrare, om man utgår från de politiska partierna och de senaste valresultaten, är att det är betydligt större motstånd mot invandrare i Göteborg och Malmö än i Stockholm. Men som jag skrev högre upp, så har Stockholm län tagit mindre än hälften av invandrarna per invånare, jämfört med genomsnittet i Sverige.

Alldeles oavsett alla dessa siffror kan man tycka (åtminstone jag) att det är alldeles förfärligt hur resurserna organiseras för att ta emot invandrare i Sverige. Det sägs ta över ett år och nu upp mot två år innan en ansökning om asyl och uppehållstillstånd är behandlad. Det är ju groteskt. Varför ska det ta så lång tid? Tänk om man hade två års väntetid på våra arbetsförmedlingar, eller akutmottagningar och vårdcentraler, eller på att få en tågbiljett eller på att få komma fram till någon myndighet i telefon. Och inte är boendena för invandrarna bra heller, även om jag kan förstå att det är svårt att få fram bra boende i ett samhälle som inte ens lyckas få fram tillräckligt med boende åt unga människor eller andra som behöver bostad, och där bostadsköerna är många år innan man har chans till egen bostad.

Men jag tycker dagens beslut är hoppingivande. Först ser vi till att få ordning och reda i flyktingströmmarna, så vi vet vilka som kommer till Sverige. Det är ju människor som har undvikit registrering då de passerade in i EU:s passområde (Schengen), och som därför inte finns på kartan (eller registren). Och sedan lånar staten upp pengar och fördelar till kommunerna i proportion till hur många flyktingar de tagit emot.

En stort problem är de som kommer utan pass eller identifikationshandlingar. De måste antingen omedelbart registrera sig, så att de förvandlas från papperslösa till registrerade i Sverige, eller också skickas tillbaka därifrån de kom. Kan de identifiera sig, uppges de få fortsätta därifrån till Norge eller Finland om de hellre vill det. I nuläget är det problem med de som saknar identitetshandlingar att komma ombord på färjorna, eftersom rederierna är skyldiga att ha passagerarlistor. Passagerarlistorna på färjor beror på andra faktorer, som att man vill veta exakt vilka som finns ombord om det skulle hända något, vilket också gäller flygtrafiken. Både rederier och flygbolag riskerar böter om de inte följer regelverket för Transportansvar, som det kallas. Bara de som uppvisar giltiga ID-handlingar får tas ombord.

För att ge ett exempel på hur det kan gå till vid en gränskontroll, så går poliser ombord på Öresundståg från Danmark som stannar vid Hyllie station sydväst om Malmö, som är första uppehållet efter gränsen vid Öresundsbron och passagerarna får legitimera sig eller visa pass och det fastställs vad det är för typ av resa. En del av de utländska medborgare som kontrolleras säger sig vilja fortsätta till Norge och Finland, och det tillåts de visst i nuläget om de bara kan identifieras. Annars är det returresa eller omedelbar registrering som asylsökande de har att välja mellan. Här är en bild från Hyllie station med ett Öresundståg. Den är visserligen från i somras när jag passerade platsen, men den ger en bild av den station där man nu gör noggranna kontroller av passagerarna när tågen från Danmark stannat (i andra riktningen behövs förstås inte dessa kontroller).

Hyllie station söder om Malmö (sommaren 2015)

Vid Malmö station har nyhetsbilderna visat utpasseringskontroller för de som stiger av från Köpenhamn. De som dagligen pendlar mellan Köpenhamn och Malmö tycker naturligtvis att allt detta är ett stort problem, mest kanske eftersom det här leder till längre restid. Men det är naturligtvis en bagatell jämfört med problematiken med flyktingar som anländer utan pass eller identitetshandlingar.

I nyhetsrapporteringen sägs att smugglarna råder de som inte är från Syrien att slänga sina pass och ändå säga att de är från Syrien, för att det ska ge större chans till uppehållstillstånd. Det är svårt att se hur man ska lösa det problemet på ett bra sätt. Man får inse att den stora flyktingvågen med sig andra människor som INTE är flyktingar, men nu ser en chans att komma in i ett land som annars skulle vara stängt för dem. Lyckligtvis är det en minoritet av de som kommer som beter sig så. Det är också ett problem där de som verkligen kommer från Syrien ändå inte har något pass. De kanske inte hann ordna med sådant innan de måste fly. Om man inte alls talar arabiska, som är det dominerande språket i Syrien, eller inte har några som helst kunskaper om det landet, så är det kanske lättare att fatta ett avvisningsbeslut för dem som uppenbart ljuger. Oavsett om man har behjärtansvärda skäl så kan det ju aldrig vara en bra start att ljuga sig in i ett land. Men i de fall där man inte kan påvisa det ena eller andra så tycker jag det är en bättre princip att fria än att fälla.

Och att låta människor vistas åratal i Sverige och sedan avvisa dem är inhumant. Man får i den här svåra situationen, och om man inte sett till att ha de resurser som krävs för att ge en snabb och värdig behandling av alla ärenden, också ta konsekvensen att det kanske betyder att något fler människor än man tänkt sig får stanna. Det gör ändå inte någon större skillnad i den stora flyktingmängd som faktiskt kommer från krigsområden. Även de som kommer på falska premisser och kommer igång på ett bra sätt i Sverige gör nytta för landet. Alla människor kan bidra efter förmåga.

Så att satsa pengar på bättre mottagande av alla dessa människor som kommer, får ses som en investering i framtiden. Och dessa människor ska inte behöva bo så länge i dessa provisoriska boenden i väntan på om de får stanna här och komma igång i samhället. Och för att veta om det ens är mödan värt att lära sig språket. Det är ju dessa väntetider som kostar de stora pengarna. Tyvärr har dagens beslut inte någon stor inverkan på handläggningstiderna. Det återstår att ta tag i och se till att de som tar sig till Sverige får ett bättre organiserat och mer människovärdigt mottagande här. Och med betydligt kortare handläggningstider för att de ska få veta om de får stanna här, lära sig språket, leta jobb, bostad och annat som är viktigt. Både för deras egen integration i samhället, och för Sverige.

Peter

Annonser

Etiketter: , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s